Regulamin

Regulamin

I.Zajęcia rekreacyjne

  1. Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin, zwany dalej „Klubem”.
  2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wpłaceniu na konto według wzoru wpłaty umieszczonego w dziale „cennik”  kwoty wynikającej z rodzaju i ilości zajęć.
  3. Zaliczka pobierana przy zapisie uczestnika jest bezzwrotna i zaliczana jest na poczet zajęć.
  4. Zapisanie na zajęcia zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni (w tym zasad związanych z epidemią COVID-19).
  5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
  6. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
  7. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
  8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora/trenera prowadzącego zajęcia oraz ratowników.
  9. Klub odpowiada za dzieci tylko w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  10. Za rzeczy pozostawione w szatni, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Zapis na zajęcia (karta zgłoszeniowa) jest równoznaczny ze złożeniem deklaracji członkowskiej w Klubie.
  12. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do zajęć w wodzie (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają prawni opiekunowie)
  13. Dane zawarte w karcie zgłoszenia będą wykorzystane przez Klub wyłącznie do procesu rekrutacji. Numer telefonu i adres e-mail podane w karcie zgłoszenia będą służyły Klubowi do kontaktu z uczestnikami zajęć w sprawach bieżących Klubu.
  14. Osoby uczęszczające na zajęcia (w przypadku niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby marketingowe klubu.
  15. Opiekunowie niemowląt i małych dzieci są zobowiązani do przynoszenia na każde zajęcia 2 pieluszek wodoodpornych.
  16. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu Klub może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
  17. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
  18. W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie z grupą o zbliżonym poziomie i wieku po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.
  19. Po zgłoszonej rezygnacji nie ma możliwości odrobienia zajęć na których uczestnik był nieobecny.
  20. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane.
  21. Ubezpieczenie uczestników zajęć we własnym zakresie.

II.Sekcja pływacka

  1. Sekcja działa zgodnie ze statutem Klubu i uchwałami Zarządu Klubu.
  2. Członkowie sekcji pływackiej zobowiązani są do:
   • uiszczania opłat związanych z funkcjonowaniem sekcji,
   • złożenie deklaracji członkowskiej
   • dostarczenia badań o braku przeciwwskazań do uprawia sportu,
   • przestrzegania regulaminu sekcji pływackiej, regulaminu obiektów, regulaminów zawodów sportowych, imprez oraz obozów organizowanych przez Klub.
  3. Opłaty przeznaczane są na:
   • ubezpieczenie zawodników,
   • opłaty związane z rejestracją zawodników w LOZP i PZP (licencje sportowe),
   • opłaty startowe na zawodach,
   • opłaty związane z wyjazdem na zawody,
   • zakup sprzętu osobistego dla zawodników (koszulki, spodenki, czepki do pływania itp.),
   • opłaty za obozy sportowe,
   • dofinansowanie wyjazdów zawodników na zawody rangi mistrzowskiej i międzynarodowej.
  4. Członkowie sekcji pływackiej (w przypadku niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby marketingowe Klubu. Numer telefonu i adres e-mail podane w deklaracji członkowskiej będą służyły Klubowi do kontaktu z członkami Klubu.
  5. Do szczególnych obowiązków zawodników należy:
   • posiadanie aktualnych badań lekarskich,
   • zawodnik musi łączyć uprawianie sportu z osiąganiem zadowalających wyników w nauce (przestrzeganie regulaminu oddziałów sportowych),
   • stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitna walka o uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych,
   • zachowanie godne sportowca,
   • systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach sportowych,
   • przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej,
   • systematyczne i terminowe wnoszenie opłat związanych z funkcjonowaniem sekcji pływackiej.
  6. Zawodnik może być skreślony z listy członków Klubu za nie przestrzeganie statutu, regulaminów Klubu lub norm współżycia społecznego a w szczególności za:
   • brak aktualnych badań lekarskich,
   • wysoką absencję zawodnika,
   • nieuzasadniony brak udziału w imprezach sportowych,
   • brak uiszczania ustalonych opłat.

III. Postanowienia ogólne

  • Klub zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.