Regulamin

 1. Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wpłaceniu na konto według wzoru wpłaty umieszczonego w dziale „cennik”  kwoty wynikającej z rodzaju i ilości zajęć.
 3. Zaliczka pobierana przy zapisie uczestnika jest bezzwrotna i zaliczana jest na poczet zajęć.
 4. Zapisanie na zajęcia zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 5. Uczestnicy zajęc zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 6. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 7. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz ratowników.
 9. UKS SP 23 Lublin odpowiada za dzieci tylko w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie.
 10. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Zapis na zajęcia (karta zgłoszeniowa) jest równoznaczny ze złożeniem deklaracji członkowskiej w Uczniowskim Klubie Sportowym Szkoła Pływania 23 Lublin.
 12. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadaja żadnych przeciwskazań do zajęć w wodzie (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają prawni opiekunowie).
 13. Dane zawarte w karcie zgłoszenia będą wykorzystane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin wyłącznie do procesu rekrutacji. Numer telefonu i adres e-mail podane w karcie zgłoszenia będą służyły Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Szkoła Pływania 23 Lublin do kontaktu z uczestnikami zajęć w sprawach bieżących klubu.
 14. Osoby uczęszczające na zajęcia (w przypadku niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby marketingowe UKS SP 23 Lublin.
 15. Opiekunowie niemowląt i małych dzieci są zobowiązani do przynoszenia na każde zajęcia 2 pieluszek wodoodpornych.
 16. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
 17. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 18. W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie z grupą o zbliżonym poziomie i wieku po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.
 19. Po zgłoszonej rezygnacji nie ma możliwości odrobienia zajęć na których uczestnik był nieobecny.
 20. Za nieobecności pieniądze nie są zwracane.
 21. Ubezpieczenie uczestników zajęć we własnym zakresie.
 22. UKS SP 23 Lublin zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.